Søsætning og -optagelse

kort oversigt: klik her

 

Arbejde med havnens materiel
Mobilkran og traktor må kun betjenes af havnefoged eller havneassistent, eller af andre personer med de lovbefalede certifikater, der er bemyndiget hertil af havnebestyrelsen.
Al optagning og søsætning aftales med havnekontoret, og afregnes forud i henhold til havens takstblad.
Når mobilkranen er i funktion, er det forbudt uvedkommende, at færdes i dens arbejdsområde.
Ophold og færdsel ved spunsen, indenfor mastekranens og slæbesteds-spillets arbejdsområder, sker på eget ansvar og risiko, ligesom færdsel i øvrigt på havnen sker på eget ansvar og risiko.
Søsætning og optagning, samt brug af mastekran, slæbesteds-spil og havnens øvrige materiel sker på bådejerens ansvar og risiko.
Ved søsætning/optagning - herunder ved transport med mobilkranen - har bådejeren ansvaret for, at styrelinerne er vel dimensionerede og forsvarligt fastgjorte til båd og mobilkran.
Føreren af mobilkranen kan, uden økonomisk konsekvens for havnen, afvise at foretage en søsætning/optagning, hvis han mener at styreliner eller andre forhold ikke er i orden, og disse ikke umiddelbart kan bringes i orden af bådejeren.

Søsætning/optagning
Søsætning/optagning må ikke finde sted, medmindre gyldig årsmærkat er påsat båden, eller gyldig ansvarsforsikring kan forevises. Endvidere kan søsætning/optagning nægtes, hvis bådejeren har ikke betalte udeståender med havnen.
Bådejeren skal kunne forevise kvittering fra havnekontoret for betalt søsætning/optagning, samt for evt. aftalt ekstra arbejde (styrelineholder mm).
De for mobilkran og spuns fastsatte vægtgrænser må ikke overskrides. Det er bådejerens pligt at oplyse sandfærdigt om bådens vægt.
Båden henstilles på den landplads som anvises af havnens personale. Henstilles både på havnen, uden aftale med havnens personale, kan havnen flytte denne båd for bådejerens regning og risiko.

Afrigning, afstivningsgrej og mærkning
Aftale om søsætning/optagning af fartøjer aftales med havnekontoret.
Fartøjet skal afrigges, og ligge klar ved spunsen i god tid før det for optagning aftalte tidspunkt.
Bådejeren skal selv sørge for at det nødvendige hjælpemandskab (mindst to personer, inkl. bådejeren) er tilstede. Ønsker bådejeren, at havnen skal stille med hjælpemandskab (max. 1 person, udover kranfører) aftales dette på forhånd med havnekontoret.
Bådejeren betaler denne ydelse forud, sammen med betaling for søsætning/optagning.
Priserne fremgår af havnens takstblad (Ekstra mandskab til optag/søsætning ½ time pr. mand (bestilles) 250,-).
Føreren af mobilkranen kan, uden økonomisk konsekvens for havnen, afvise at foretage en søsætning/ optagning, hvis bådejeren ikke har sikret sig, at det nødvendige hjælpemandskab er tilstede.
Bådejeren skal sikre sig, at afstivningsgrej, vinterstativer, bukke eller lignende i nødvendigt omfang (og korrekt dimensioneret) anbringes klargjort på det sted havnefogeden eller havneassistenten anviser som landplads.
Føreren af mobilkranen kan, uden økonomisk konsekvens for havnen, nægte optagning af en båd, såfremt dets afstivningsgrej ikke kan godkendes.
Skønner havnefogeden eller havneassistenten, at den fornødne afstivning ikke kan foretages med det tilstedeværende udstyr, kan yderligere sikring foretages af havnens personale.
Dette sker på bådejerens regning, dvs. denne kræves for betaling for medgået arbejdstid (iht. havnens takstblad), samt for evt. materialeudgifter.
Efter søsætning skal vinterstativer, bukke, klodser og andet afstivningsgrej sammensnøres og fjernes samme dag, og anbringes på det af havnemyndigheden anviste sted, ligesom landpladsen i øvrigt skal rengøres (se regler om dette "Oprydning på landpladsen").
Efterladt afstivningsgrej, og grej der ikke er mærket med fartøjets navn, samt evt. årsmærkat (se f.eks. "Oprydning på landpladsen" mm), kan fjernes af havnens personale for bådejerens regning og risiko.