Ordensreglement

PDF til udskrift klik her

Ordens reglement for Brøndby Havns område

Havnens område er afgrænset som vist på vedhæftede kortbilag.

Havnens søområde er afgrænset af følgende geografiske positioner:

55°36'373 til 55°36'432N og 12°26'522 til 12°26'535Ø.

S/I Brøndby Havn har det overordnede ansvar for håndhævelse af de gældende regler for

området.

Ud over bestemmelserne i dette ordensreglement er alle, der opholder sig i havneområdet,

underkastet Trafikministeriet "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne

og mindre fiskerihavne."

Regler for fartøjers stand mm indenfor Brøndby Havns område fremgår af Havne og fartøj

reglementet som findes i opdateret form på havnens hjemmeside (http://www.brondbyhavn.dk).

1. Generelle bestemmelser

a. Førere af ethvert fartøj, samt foreninger og deres medlemmer inden for havnens

område, er pligtig at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement.

Havnens øvrige gæsterer er ligeledes forpligtiget til at gøre sig bekendt med indholdet

af dette reglement.

b. Al færdsel og ophold inden for havnens område sker på eget ansvar.

c. Misbrug af det opstillede brand- og redningsmateriel medfører erstatningsansvar

Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnens myndighed: Havnefogeden,

dennes assistent, samt havnens bestyrelse.

2. Parkering

a. Indenfor havnens område, må der kun parkeres på afmærkede p-pladser, samt

imellem bådene.

Parkering er ikke tilladt for køretøjer med større totalvægt end 3500 kg

Parkering skal altid ske til mindst mulig gene for bådejerne.

b. Parkering er ikke tilladt på: Veje og adgangsveje til broer mm.

c. Parkering af bådtrailere som har benyttet slæbestedet må ikke finde sted på

havnens område (indenfor adgang-dæmningen).

d. Bådtrailere som benyttes af både med fast plads i havnen skal være mærket med

bådnavn & pladsnummer. Ikke mærkede trailere kan bortskaffes af Havnen, uden

erstatningspligt overfor bådejeren.

Havnefogeden er, til enhver tid, eventuelt ved politiets og brandmyndighedernes hjælp, berettiget

til at fjerne materiel der spærrer for passage af kran mm.

3. Regler for servicekaj, efterladte både m.m.

Brug af servicekaj

a. Der må kun foretages kortvarige anløb af servicekajen (spunsen) i havnens

midterbassin.

b. Spunsen er forbeholdt rigning, udrustning, påfyldning af brændstof, samt optagning

med kran.

Efterladte både etc.

c. Hvis et fartøj, en bådtrailer eller lignende, efter havnefogedens skøn, er forladt i

havnen eller på havnens område, er havnefogeden efter 7 dage berettiget til at

fjerne den og tage den i forvaring.

Havnebestyrelsen kan, efter forudgående fogedretsdom, bortskaffe effekterne, eller sælge dem

ved offentlig auktion. En auktion skal med mindst 14 dages varsel bekendtgøres i den lokale

presse, samt på havnens hjemmeside.

4. Forskellige ordensbestemmelser

a. Støj og flagning

Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald o. lign., således at de ikke klaprer mod

masten. Det er ikke tilladt at føre reklameflag m.m. uden havnefogedens tilladelse.

b. Affald mm

Henkastning af affald af enhver art i havnebassin eller på havnens område er

forbudt. Der henvises til havnens affaldsbeholdere.

Spildolie og lignende miljøfarligt affald må ikke anbringes i de almindelige

affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnen eller anbringes i særligt opstillede

containere i havnens miljøgård.

Udpumpning af marinetoiletter eller olieholdigt vand i havnen er forbudt.

c. Campering og ophold

Campering og teltslagning på havneområdet er forbudt. Kommunen og

havnefogeden kan dog i særlige tilfælde ved stævner og lignende give tilladelse til

stævnedeltagernes overnatning under stævnet.

d. Fast bopæl i både som er beliggende i havnen forudsætter godkendelse af

havnens bestyrelse, samt overholdelse af de regler kommunen har opstillet for

området.

Det er ikke tilladt at grille på broer eller i både.

Badning, samt jagt og fiskeri i eller fra havnen er forbudt.

Færdsel

Enhver der færdes på havnen skal udvise almindelig anstændig opførsel.

Kørsel med biler, motorcykler og knallerter på Havnens område skal ske med

mindst mulig fart – max. 20 km/timen – samt under udvisning af tilbørlig

forsigtighed.

Ridning inden for havnens område er forbudt

De opstillede færdselsskilte skal respekteres. Parkering uden for de afmærkede

parkeringsarealer er forbudt. Parkering skal i øvrigt ske på en måde, så der sikres

fuld tilgang for Havnens mobilkran, samt for evt. redningsfartøjer.

Færdsel på gangstier og broer med knallerter, cykler mm er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at kaste sten eller andet havnemateriale i vandet.

Ophold og færdsel på moler og skråninger er forbudt, ligesom det er forbudt at

fjerne materiale fra molerne, stensikringer og skråningerne.

Der må ikke efterlades grej og affald på landområder og broer. Der skal holdes

ryddeligt omkring både, containere og skure.

Ligeledes er det forbudt at fjerne materiale fra molerne, stensikringer og

skråningerne.

Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale med havnebestyrelsen, at ændre på

havnens bevoksning, bebyggelse eller øvrige faste bestanddele.

Hunde må medbringes, når de føres i snor, og al urenlighed fra hunden skal straks

fjernes.

5. Havneopsyn, skadeserstatning, straffebestemmelser.

a. Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig til at rette sig efter

havnefogedens anvisninger, herunder også anmodning om at fjerne sig fra havnens

område.

b. Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for Havnens

bestyrelse, men et af havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder

efterkommes.

c. Hvis en fartøjsejer ikke efterkommer reglementets bestemmelser eller havnefogedens

pålæg så hurtigt, som havnefogden skønner det nødvendigt, er

havnefogeden berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger, så dette sker.

Fartøjsejeren kan ikke kræve erstatning for beskadigelser, der herunder er påført

ejerens fartøj eller materiel. Fartøjsejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som

havnen påføres i denne anledning.

d. En fartøjsejer er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans

mandskab eller fartøj anretter på havneværkerne, havnens ejendele eller andre

fartøjer. Skader på havneværker og fartøjer skal straks meddeles til havnefogeden.

e. Alle fartøjer, der anbringes på havnens område - på land såvel som i vandet - skal

være ansvarsforsikrede.

f. Enhver fartøjsejer, der ønsker at have sit fartøj liggende i vandet uden for perioden

1.april - 15. november, skal meddele dette til havnekontoret. Fartøjet skal være

ekstra fortøjet samt have gyldig vinterforsikring, der dækker eventuelle skader på

havneanlæg og andre både.

6. Ikrafttræden, ændringer m. v.

a. Dette reglement erstatter Ordensreglement for Brøndby Havn af 2002 og det

tilsvarende fra 2009, som samtidig ophæves.

b. Dette reglement er godkendt af Kystdirektoratet d. 21. juni 2011

Havnebestyrelsen

10. maj 2011