Tillæg til havnereglement

PDF til udskrift Klik her


Forbudt bundmaling
Med henvisning til pkt. 4.3 i standardreglement for overholdelse af orden i danske
lystbådehavne og mindre fiskerihavne (bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med
bilag) gælder følgende vedr. brug af forbudt bundmaling:
1. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til
enhver tid forbudte stoffer *1 medfører tab af retten til bådplads i Brøndby Havn og
betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.
2. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er
bådejeren og/eller pladslejeren forpligtet til at medvirke til testning af den anvendte
bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af
retten til bådplads i Brøndby Havn og betragtes således som en væsentlig eller grov
misligholdelse. Såfremt bådejeren og/eller pladslejeren har påført eller anvendt
ulovlig bundmaling eller lignende, er bådejeren og/eller pladslejeren forpligtet til at
betale omkostningerne til disse undersøgelser.
3. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte
stoffer, kan havnebestyrelsen under formildende omstændigheder påbyde, at
bådejeren og/eller pladslejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner
den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler
denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, betragtes det som en væsentlig
eller grov misligholdelse, der medfører tab af retten til bådplads i Brøndby Havn.
*1 Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr.
1278 af 12.12.2005, med senere ændringer) og bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og
anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser)
(bek. nr. 926 af 18.11.2002)
bestyrelsen 30.3.2009