Havne- og fatøjsreglement for S/I Brøndby Havn

PDF til udskrift Klik her

0. Generelt

Dette Havne- & Fartøjsregæement er gældende for S/I Brøndby Havns område (herefter

benævnt Havnen).

Havnens søområde er afgrænset af følgende geografiske positioner: 55°36'373 til

55°36'432N og 12°26'522 til 12°26'535Ø.

Bådejere med bådeplads i havnen er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i

havneområdet - underkastet "Kystdirektoratets bekendtgørelse om standardreglement for

overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”, og herudover de særlige

bestemmelser, der fremgår af nærværende Havne- og Fartøjsreglement.

Al færdsel og ophold indenfor havnens område er på eget ansvar.

A. Båden

1. Navn og hjemsted:

Ethvert fartøj skal være forsynet med navn og hjemsted. Som hjemsted angives Brøndby eller

Brøndby Havn, såfremt skibet ikke er registreret i Skibsregistret under andet hjemsted.

Ved manglende mærkning med bådnavn og/eller hjemhavn opkræves bådejeren et beløb for

øget administration, gebyrets størrelse fremgår af Havnens takstblad.

2 Fartøjets stand:

Alle fartøjer med havneplads i Brøndby Havn skal have status af lystfartøj; dvs. erhvervsfartøjer,

og fartøjer uden eget fremdriftsmiddel kan ikke vedvarende opnå plads i Havnen.

Ethvert fartøj som henligger i vandet skal holdes i forsvarlig, sødygtig stand.

Fartøjer som henligger på landplads skal ligeledes holdes i forsvarlig stand. Afvigelser herfra

kræver skriftlig, tids-afgrænset, aftale med havnekontoret.

3. Havnemærkat:

Alle fartøjer, inkl. joller, der ligger i Havnen, bortset fra gæstesejlere, skal altid være forsynet

med gyldig havnemærkat. Dette gælder også fartøjer på land.

Havnemærkaten udskiftes hvert år og udleveres mod forevisning af kvittering for betalt forsikring

(minimum ansvarsforsikring) samt under forudsætning af, at alle skyldige ydelser til havn er

betalt. Havnemærkaten skal anbringes synligt på båden i den ende, der sædvanligvis vender

ind mod broen.

Ejere af planende fartøjer skal endvidere kunne forevise speedbåds-kørekort eller dueligheds

bevis.

4. Fortøjninger:

Fortøjning må kun finde sted mellem bro og pæle i de indrettede bådpladser. Fortøjningsfjedre

skal anvendes på alle fire fortøjninger. Fortøjning skal foretages forsvarligt, og minimum med

materialer og dimensioner i overensstemmelse med forsikringsselskabernes anvisninger.

Enhver anvendelse af bundfortøjning (ankre, betonklodser og lignende) er forbudt inden for

havneområdet.

Ethvert fartøj, der henligger i vandet i perioden 16.11 – 31.3, skal forsynes med ekstra

fortøjninger, således at båden er fastgjort med mindst 8 fortøjninger. Fortøjningerne skal

fastgøres til separate punkter.

5. Fendere:

Fartøjerne skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal fendere, mindst 2 stk. på hver side.

Fenderne skal være af en dimension, der svarer til bådens vægt og størrelse. Fenderne skal

være af en konstruktion så de ikke kan skade nabo-bådene.

6. Godkendelse:

Fortøjninger, fortøjningsfjedre og fendere skal kunne godkendes af havnebestyrelsen eller

havnefogeden, hvis instruktioner skal efterkommes.

Såfremt et fartøjs fortøjninger m. v. ikke findes i forsvarlig stand, vil det blive påtalt over for

ejeren.

Såfremt manglerne ikke udbedres snarest, vil Havnen foranledige manglerne udbedret på

ejerens regning og risiko.

Gentagne overtrædelser, betragtes som misligholdelse af kontrakten.

B. Havnepladsen

7. Bådens størrelse:

Fartøjet må maksimalt have mål som svarer til: Bådpladsens bredde minus 20 cm (på hver side)

& bådpladsens længde minus 1 meter.

Største tilladte dybgang er 2,5 m.

8. Indhalerliner:

Indhalerliner må ikke anbringes således, at de trækker flydebroerne ud af leje.

Indhalerliner skal fjernes senest 30. november, hvis pladsen ikke benyttes. Benyttes pladsen

om vinteren, skal indhalerlinerne holdes klar af vandoverfladen for at forhindre fastfrysning.

Ubenyttede indhalerliner, der ikke er blevet fjernet af ejeren ved sæsonens slutning, vil blive

fjernet af havnefogeden uden ansvar, og for pladslejerens regning.

9. Broerne:

Intet grej må, i længere tid, efterlades på broerne.

Fortøjningerne skal anbringes således, at de ikke er til gene for færdsel på broerne og må ikke

hænge ud i vandet. Der må ikke foretages nogen form for tilbygninger eller andre forandringer

på broerne uden havnebestyrelsens godkendelse.

10. Ferskvand:

Al unødig brug af ferskvand skal undgås. Afvaskning af både i rindende vand er således ikke

tilladt.

11. Elektricitet:

Havnepladslejere kan uden vederlag, kortvarigt, få elektricitet til støvsugning, slibning,

opladning af batterier og lignende, så længe pladslejeren selv er tilstede.

Enhver form for el-opvarmning i eller omkring bådene kræver særlig aftale.

El-opvarmning, som hovedopvarmningskilde tillades ikke. Der kan under særlige omstændigheder

dispenseres herfor. Ønskes strøm til el-opvarmning, eller regelmæssig brug af strøm til

andre formål, skal der, uanset om båden ligger på sin havne- eller landplads lejes en måler af

Havnen, og forbruget betales efter gældende tarif.

12 Mastekran:

Havnens mastekran og slæbested står til rådighed for havneplads-lejerne. Havneplads-lejerne

er under benyttelsen af mastekran og slæbested ansvarlig for enhver beskadigelse af disse og

for de skader, der måtte forvoldes på personer, fartøjer, havnens installationer m.m., ligesom

havneplads-lejerne selv bærer risikoen for brug af kran og slæbested. Personløft med

mastekranen er ikke tilladt. Brugere af mastekran og slæbested skal straks melde eventuelle

skader og funktionsfejl til havnefogeden. Der kan opkræves gebyr for anvendelse af mastekran

og slæbested.

Fartøjer, bådvogne, trailere m.m., der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over

en tilladt tidsfrist, er havnefogeden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og

risiko.

13. Søsætning og optagning, samt serviceløft

Søsætning og optagning af større både, hvor slæbestedet ikke benyttes, må kun foretages fra

servicekajen (spunsen) i havnens midterbassin. Hvis søsætning og optagning foretages med

andet end havnens eget materiel, f.eks. af andre entreprenører, må det udelukkende ske efter

aftale med havnefogeden, og forudsætter forudgående betaling til Havne-kontoret, prisen

fremgår af Havnens gældende takstblad..

Søsætning og optagning af både med Havnens kran aftales med havnekontoret.

Der er mulighed for søsætning/optagning på hverdage i havnefogedens normale arbejdstid eller

efter særlig aftale.

Fartøjer uden gyldig havnemærkat vil ikke blive søsat/optaget. Fartøjer uden bådnavn og/eller

hjemhavn vil ikke blive søsat.

Søsætning og optagning samt serviceløft sker på fartøjsejerens regning og risiko.

Inden søsætning/optagning/serviceløft betales den gældende afregningstakst forud til

havnekontoret.

Ved søsætning/optagning skal bådejer stille med lineholdere (mindst 2), samt have tilstrækkeligt

lange styreliner klar.

Vinterstandplads anvises af havnefogeden. Havnefogden kan flytte de vinteropbevarede

fartøjer, hvis han skønner, at det er nødvendigt for havnens drift.

Telte over både samt opstilling af arbejdsskure, containere m.m. kræver ansøgning (med

tegning af den påtænkte opstilling) til havnens bestyrelse. Arbejdet må ikke påbegyndes inden

evt. godkendelse foreligger.

14. Højtryksspuler, sandblæsning bundmaling mm:

Højtryksspuler, til fri afbenyttelse for Havnens medlemmer, er anbragt i skur på hhv. syd- og

nordøen. Efter benyttelse skal højtryksspuleren låses ind i det respektive skur (alm. nøgle-kort).

Sandblæsning, sandsvirpning, vandblæsning mm. af enhver art er underlagt specielle regler.

Forinden sådant arbejde kan påbegyndes skal aftale træffes med havnekontoret, som udleverer

regler for udførelsen af arbejdet, samt anviser plads for arbejdets udførelse.

Afslibning (vinkelsliber etc.) af metaldele, samt hel eller delvis slibning af fartøjers metalkonstruktioner,

kræver ligeledes overholdelse af specielle hensyn.

Inden arbejdes påbegyndes træffes aftale med havnekontoret om hvor, og under hvilke

betingelser arbejdet kan udføres.

Påføring af bundmaling må udelukkende ske med produkter som overholder kravene i

”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

(bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 med bilag). Påføring af biocidholdig maling er

således ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre tab af retten til bådplads i Brøndby Havn, samt

erstatningsansvar. Der henvises til ”Tillæg til havnereglement”.

15. Bådstativer, afstivning m.v.:

For at optagning kan foregå hurtigt og planmæssigt har havnefogeden krav på forud at få

forevist, om stativer, klodser og andet grej er til stede og i orden.

Bådstativer, klodser etc. skal være mærket med bådnavn & pladsnummer. Ikke mærkede

stativer mm kan bortskaffes af Havnen, uden erstatningspligt overfor bådejeren.

Umiddelbart efter søsætning skal landpladsen være ryddet op og klargjort, dvs. tømt for løst

grej, og bådstativet/ afstivningerne samles, og flyttes ud til siden, eller til anden plads anvist af

havnekontoret.

Arealerne til vinteroplæg er offentligt tilgængelige og løse genstande må ikke være til gene for

andre bådejere, eller den øvrige trafik, kørende såvel som gående.

16. Vinterplads på land:

Den anviste fartøjsopbevaringsplads på land skal benyttes.

Henstilles fartøjet andet sted på Havnens arealer, kan det flyttes på ejerens regning og risiko.

Bådejere, hvis fartøjer skal blive stående på land i sejlsæsonen (efter 1/6), skal orientere

Havnekontoret, og have skriftlig tilladelse herfra.

Bådejeren skal i ansøgningen redegøre for den forventede periode, hvori båden skal forblive på

land. Bådejeren skal fortsat sørge for at gyldig havnemærkat er påsat.

17. Overdækning af både og arbejdsareal:

Telte over både samt opstilling af arbejdsskure, containere m.v. kræver godkendelse fra

havnekontoret og skal opstilles samt fjernes efter de af havnekontoret udstukne retningslinier.

Godkendte arbejdsskure, containere mv. skal være forsynet med gyldig havnemærkat.

Længerevarende projekter kræver overholdelse af lokalplan 313, som kan udleveres i kopi fra

havnekontoret. Sådanne projekter skal aftale en tidsplan med havnekontoret.

18. Mindre fartøjer:

Ophaling og søsætning af mindre fartøjer kan foretages af ejerne ved hjælp af private

bådevogne/bådtrailere fra det permanente slæbested. Dog skal fartøjerne være forsynet med

gyldig havnemærkat.

Bådpladslejeres slæbejoller, gummijoller etc. skal fortøjes/opbevares inden for den lejede

havneplads, eller i samme vinterstativ, som moderbåden, såfremt dette ikke kan flyttes/ samles

sammen. Afvigelser herfra kræver forudgående godkendelse fra havnekontoret.

Slæbejoller mv. skal være forsynede med markering af havneplads, samt være forsynet med

gyldigt årsmærke.

19. Grejskure mm.

De på Havnen eksisterende grejskure er grejskure, og må ikke anvendes i nogen form for

erhvervsmæssig sammenhæng.

Erhvervsmæssige aktiviteter, der fordrer landplads og/eller havneplads kræver havnebestyrelsens

forudgående godkendelse.

El-tilslutning til arbejde i og omkring grejskurene kan ske kortvarigt, så længe skurlejeren er

tilstede. Ønskes grejskuret udstyret med mere permanent el-tilslutning skal tilslutning ske via en

bimåler som lejes af Havnen.

Evt. el-installation skal udføres i.h.t. stærkstrøms-reglementet og skal godkendes af Havnen.

Området omkring grejskure mm skal holdes ryddeligt.

Brændstof og energi

Opbevaring af depoter med motorbrændstoffer og smøreolier på havnens område må kun finde

sted med brandmyndighedernes tilladelse.

Ved brændstofpåfyldning skal der træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse, som

kan medføre brand ombord eller på kajen.

Enhver form for el-opvarmning i eller omkring bådene kræver særlig aftale. Havneplads-lejere,

der ønsker regelmæssig brug af strøm skal betale for forbruget efter havnens takstblad. Ønskes

regelmæssig brug af el skal der, uanset om båden ligger på sin havne- eller landplads lejes en

måler af Havnen.

Gas, brændstof og el-installationer skal være udført iht. gældende regler.

C. Ejerskab og ansvar

20. Forsikring:

Alle fartøjer, der anbringes på Havnens område – på land såvel som i vandet – skal være

ansvarsforsikrede.

Øvrige af Havnen godkendte aktiviteter, projekter og erhvervsvirksomheder skal på samme

måde dokumenterer, at de er behørigt forsikrede og kan påtage sig ansvar for eventuelle miljø

og andre driftsmæssige skader, som de måtte forvolde på Havnens områder på kort og lang

sigt.

Fornyelse af forsikringen skal uopfordret fremvises på havnekontoret inden 1/7.

Manglende efterlevelse betragtes som misligholdelse af kontrakten.

21. Overvintring i vandet:

Enhver fartøjsejer, der ønsker at have sit fartøj liggende i vandet i perioden 16.11 – 31.3, skal

meddele dette til havnekontoret.

Fartøjet skal være ekstra fortøjet samt have gyldig vinterforsikring, der dækker eventuelle

skader på havneanlæg og andre både.

22. Pladsændring:

Indbyrdes bytning af pladser er kun tilladt med havnebestyrelsens skriftlige godkendelse. Det er

ikke tilladt at benytte andre pladser end den tildelte plads, uden skriftlig godkendelse fra

havnebestyrelsen.

23. Ændring af ejerforhold og fartøjsdata:

Fartøjsejerne har ubetinget pligt til at anmelde enhver ændring i ejerforholdet for fartøjet, –

herunder salg, udskiftning, ændring af medejerskab og lignende – til havnekontoret.

Fartøjsdata som navn, bådtype, skrogfarve, deplacement, længde, bredde, dybgang,

sejlnummer, forsikringsforhold, fremdrift hastighed etc. skal ligeledes oplyses til Havnens

kontor.

Ufuldstændige ejer- og fartøjsdata medfører afvisning af søsætning og optagning til forholdet er

bragt i orden. Vægring mod tilstillelse af korrekte data til Havnen, betragtes som misligholdelse

af dette reglement.

24. Fremleje og udlån:

Havnepladserne må ikke, uden havnebestyrelsens skriftlige godkendelse, anvendes til udlån,

fremleje eller erhvervsmæssig udnyttelse; herunder bådudlejning, demonstrations-brug,

varelager og lignende.

Grejskurene må alene anvendes til opbevaring af lejers personlige grej og genstande i

tilknytning til havneplads og fartøj.

25. Ubenyttet plads:

Såfremt en havneplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, er Havnen berettiget til at

disponere over pladsen. Eventuelle indtægter herved tilfalder Havnen.

Pladslejeren er forpligtiget til at markere at pladsen er ledig i en længerevarende periode (typisk

ved feriesejlads etc.). Manglende efterlevelse kan medføre økonomisk erstatningskrav fra

Havnens side.

26. Ansvar:

Ethvert ansvar for skader på eget eller andre fartøjer, havneanlæg og Havnens materiel påhviler

alene fartøjsejerne.

Et tilsvarende ansvar er gældende for alle øvrige aktiviteter på Havnen, herunder projekter,

erhvervsvirksomheder mv.

D. Færdsel i og på Havnen

27. Tilsyn:

Enhver bådejer har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det ligger på havneområdet

og skal drage omsorg for, at det er i sø- og funktionsdygtig stand, samt lænset, vel fortøjet og

affendret, når det ligger i vandet. Defekt materiel skal omgående udskiftes.

Er fartøjet ikke i sø- og funktionsdygtig stand skal ejeren ufortøvet udbedre fejlene, alternativt

fjerne fartøjet fra Havnens område.

Fartøjer, der synker, skal omgående hæves, da Havnen ellers forbeholder sig ret til at få hævet

fartøjet på ejerens regning og risiko.

28. Sejlads:

Sejlads i havneområdet, må ske med en hastighed så hækbølgen ikke påvirker havens øvrige

brugere.

29. Brug af fremdriftsmiddel når fartøjet er fortøjet

Det er forbudt at lade et fartøjs skrue trække, når fartøjet er fortøjet. Ligeledes er det ikke tilladt

at sejlene trækker, når fartøjet er fortøjet.

I tilfælde af skader, på Havnes eller tredjemands ejendom, vil dette medføre fuld erstatningsansvar.

30 Støj:

Der skal udvises størst mulig hensyn til andre pladslejere på Havnen. Støjende aktiviteter må

udelukkende finde sted i områder anvist af Havnen og må kun finde sted i tidsrummet 8.00 til

20.00 på hverdage, samt i tidsrummet 10.00 til 17.00 på lørdage, søndage og helligdage.

31. Øvrige forhold

Affald skal bortskaffes iht. de regler som er angivet ved opslag i skralde-øerne, samt som de er

beskrevet på havnens hjemmeside.

Det er ikke tilladt at grille på broer eller i både.

Brandfarligt materiel må ikke opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes med sådanne

materialer skal de fjernes ved arbejdets ophør (dagligt).

Under arbejde med brandfarlige materialer skal der forefindes slukningsmateriel i umiddelbar

nærhed.

Dette reglement erstatter alle tidligere udgaver, således også Havne- og Fartøjsreglement

af 13. juli 2009

Reglementet er godkendt af Kystdirektoratet d. 21. juni 2011.

Brøndby Havn

Havnebestyrelsen

9. maj 2011